Regulamin zasady uczestnictwa

Informacje ogólne

Szkolenia stacjonarne są organizowane przez Fenice Sp. z o.o. i poza cyklami „Spotkania Międzynarodowe” i „Spotkania Ogólnopolskie” odbywają się w ECS – Europejskim Centrum Szkoleniowym (mała i duża sala szkoleniowa) przy ulicy Czarnocińskiej 3a w Warszawie, lub w regionalnych ośrodkach szkoleniowych we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach patrz link ośrodki szkoleniowe

Na szkolenia stacjonarne autoryzowany uczestnik (lekarz/kosmetolog), posiadający konto w naszym systemie  musi zapisać się poprzez system szkoleniowy klikając przycisk zapisz się.

Webinaria odbywają się on line, są organizowane przez Fenice Sp. z o.o.. oraz partnerów Fenice (m.in. firmy będące producentami produktów z oferty Fenice Sp. z o.o.).

Na webinarium autoryzowany uczestnik (lekarz/kosmetolog), posiadający konto w naszym systemie powinien zapisać się poprzez system szkoleniowy klikając przycisk zapisz się. Po zapisie uczestnik otrzymuje unikalny link uprawniający do uczestnictwa lub korzysta z linku, który jest zamieszczony w treści ogłoszenia do poszczególnego webinarium.

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

W szkoleniach stacjonarnych i webinariach mogą brać udział lekarze posiadający ważne prawo do wykonywania zawodu oraz kosmetolodzy*) (osoby posiadające tytuł magistra kosmetologii)

*) kosmetolodzy mogą brać udział  wyłącznie w sympozjach i szkoleniach z zakresu peelingów chemicznych  (peelingi – poziom podstawowy )

Płatność za szkolenie

Po zapisaniu się na szkolenie stacjonarne zamawiający otrzymuje fakturę proforma potwierdzającą zapis na szkolenie, na podstawie tej faktury należy dokonać płatności.

Końcowa faktura VAT zostaje wystawiona:

  • po zaksięgowaniu płatności na podstawie faktury proforma
  • na 10 dni przed datą szkolenia (w przypadku braku wpłaty na podstawie faktury proforma i nie zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej mail/poczta)

Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana przelewem po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w postaci faktury proforma, najpóźniej 10 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia na nasz rachunek bankowy:

Fenice Sp. z o.o., ul. Czarnocińska 3a, 03-110 Warszawa,
Numer konta: Santander Bank Polska S.A. 47191010482255047892280001

(w tytule przelewu proszę wpisać nazwisko uczestnika oraz tytuł i datę szkolenia)

Po zapisaniu się na webinarium zamawiający otrzymuje link uprawniający do uczestnictwa. 

W przypadku odpłatnych webinariów płatność należy uiścić bezpośrednio przy rejestracji na webinarium (klikając w przycisk KUP BILET w przesłanym przez organizatora linku).
Płatności można dokonać za pośrednictwem karty kredytowej lub przez platformę paypal.

Końcowa faktura VAT zostaje wystawiona w ciągu 7 dni od daty zakończenia webinarium.

Rezygnacja

ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLEŃ STACJONARNYCH:

Po przesłaniu zgłoszenia Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu na następujących zasadach:

Rezygnacja bezkosztowa możliwa jest gdy:
– uczestnik zgłosi rezygnację w postaci pisemnej (mail lub pocztą tradycyjną) nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed datą zaplanowanego szkolenia, za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia maila/pisma.

Rezygnacja i obciążenie kosztami szkolenia:
– uczestnik zostaje obciążony 100% kosztami szkolenia jeśli rezygnacja nastąpi w formie pisemnej po upływie 10 dni kalendarzowych przed datą zaplanowanego szkolenia,
– uczestnik zostaje obciążony 100 % kosztami szkolenia jeśli w ogóle nie zgłosi rezygnacji i nie pojawi się na szkoleniu.

Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

ZASADY REZYGNACJI ZE UCZESTNICTWA W WEBINARIUM:

Rezygnacja bezkosztowa możliwa jest gdy:

Po opłaceniu uczestnictwa w  webinarium, uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa na 48 godzin przed rozpoczęciem webinarium. Rezygnację należy zgłaszać pisemnie na adres mailowy szkolenia@fenice.pl

Rezygnacja i obciążenie kosztami webinarium:

Jeśli po upływie 48 godzin, uczestnik nie zgłosi w formie pisemnej na adres szkolenia@fenice.pl rezygnacji z webinarium, uiszczona wpłata zostanie zafakturowana w ciągu 7 dni od daty zakończenia webinarium i przesłana uczestnikowi na wskazany w rejestracji adres email.

Uiszczenie opłaty i brak rezygnacji w ciągu 48 godzin przed planowanym dniem i godziną rozpoczęcia webinarium skutkuje wystawieniem faktury Vat.

Informacje dodatkowe

1. Warunkiem organizacji i przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego/webinarium jest zebranie się minimum 5 uczestników. W przypadku zbyt małej ilości organizator ma prawo odwołać szkolenie/webinarium.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia daty szkolenia stacjonarnego /webinarium nie później niż 48 godzin  przed planowaną datą rozpoczęcia. W przypadku odwołania szkolenia stacjonarnego / webinarium z winy organizatora, organizator zobowiązuje do powiadomienia o tym fakcie na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą szkolenia stacjonarnego / webinarium i do zwrotu opłaty za uczestnictwo w wys.100%, natomiast uczestnik z tego tytułu nie będzie rościł żadnych innych świadczeń.

3. W przydatku zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego / webinarium, organizator jest uprawniony do odwołania szkolenia nawet w dniu szkolenia.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy oraz miejsca szkolenia stacjonarnego lub platformy szkoleniowej w przypadku webinarium.

5. Warsztaty na szkoleniach stacjonarnych będą prowadzone w grupach nie przekraczających 20 osób.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach reklamowych zdjęć wykonanych w trakcie zajęć odbywających się na jego terenie.

BACK