Regulamin zasady uczestnictwa

Informacje ogólne

Szkolenia stacjonarne są organizowane przez Fenice Sp. z o.o. i poza cyklami „Spotkania Międzynarodowe” i „Spotkania Ogólnopolskie” odbywają się w ECS – Europejskim Centrum Szkoleniowym (mała i duża sala szkoleniowa) przy ulicy Czarnocińskiej 3a w Warszawie, lub w regionalnych ośrodkach szkoleniowych we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach patrz link ośrodki szkoleniowe

Na szkolenia stacjonarne autoryzowany uczestnik (lekarz/kosmetolog), posiadający konto w naszym systemie  musi zapisać się poprzez system szkoleniowy klikając przycisk zapisz się.

Webinaria odbywają się on line, są organizowane przez Fenice Sp. z o.o.. oraz partnerów Fenice (m.in. firmy będące producentami produktów z oferty Fenice Sp. z o.o.).

Na webinarium autoryzowany uczestnik (lekarz/kosmetolog), posiadający konto w naszym systemie powinien zapisać się poprzez system szkoleniowy klikając przycisk zapisz się. Po zapisie uczestnik otrzymuje unikalny link uprawniający do uczestnictwa lub korzysta z linku, który jest zamieszczony w treści ogłoszenia do poszczególnego webinarium.

Certyfikaty uczestnictwa wystawiane są wyłącznie po odbyciu szkoleń stacjonarnych. Nie wystawiamy certyfikatów uczestnictwa po webinariach.

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

W szkoleniach stacjonarnych i webinariach mogą brać udział lekarze posiadający ważne prawo do wykonywania zawodu oraz kosmetolodzy*) (osoby posiadające tytuł licencjata i magistra kosmetologii)

*) kosmetolodzy mogą brać udział  wyłącznie w sympozjach i szkoleniach z zakresu peelingów chemicznych.

Płatność za szkolenie

Po zapisaniu się na szkolenie stacjonarne zamawiający otrzymuje fakturę proforma potwierdzającą zapis na szkolenie, na podstawie tej faktury należy dokonać płatności.

Końcowa faktura VAT zostaje wystawiona:

  • po zaksięgowaniu płatności na podstawie faktury proforma
  • po 10 dniach przed datą szkolenia (w przypadku braku wpłaty na podstawie faktury proforma i nie zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej mail/poczta

Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana przelewem po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w postaci faktury proforma, najpóźniej 10 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia na nasz rachunek bankowy:

Fenice Sp. z o.o., ul. Czarnocińska 3a, 03-110 Warszawa,
Numer konta: Santander Bank Polska S.A. 47191010482255047892280001

(w tytule przelewu proszę wpisać nazwisko uczestnika oraz tytuł i datę szkolenia)

 UWAGA: W przypadku szkoleń „Cykl Medycyna Estetyczna”

Warunkiem zatwierdzenia uczestnictwa w wybranym cyklu jest uiszczenie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zapisu opłaty za pierwsze dwa spotkania.

Jeśli w wymaganym terminie nie zostanie uiszczona opłata za dwa pierwsze spotkania, uczestnik zostaje skreślony z listy szkoleń całej edycji cyklu.

Po zapisaniu się na webinarium zamawiający otrzymuje link uprawniający do uczestnictwa. 

W przypadku odpłatnych webinariów płatność należy uiścić bezpośrednio przy rejestracji na webinarium (klikając w przycisk KUP BILET w przesłanym przez organizatora linku).
Płatności można dokonać za pośrednictwem karty kredytowej lub przez platformę paypal.

Końcowa faktura VAT zostaje wystawiona w ciągu 7 dni od daty zakończenia webinarium.

Rezygnacja

ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLEŃ STACJONARNYCH:

Po przesłaniu zgłoszenia Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu na następujących zasadach:

Rezygnacja bezkosztowa możliwa jest gdy:
– uczestnik zgłosi rezygnację w postaci pisemnej (mail lub pocztą tradycyjną) nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed datą zaplanowanego szkolenia, za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia maila/pisma.

Rezygnacja i obciążenie kosztami szkolenia:
– uczestnik zostaje obciążony 100% kosztami szkolenia jeśli rezygnacja nastąpi w formie pisemnej po upływie 10 dni kalendarzowych przed datą zaplanowanego szkolenia,
– uczestnik zostaje obciążony 100 % kosztami szkolenia jeśli w ogóle nie zgłosi rezygnacji i nie pojawi się na szkoleniu.

Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

ZASADY REZYGNACJI ZE UCZESTNICTWA W WEBINARIUM:

Rezygnacja bezkosztowa możliwa jest gdy:

Po opłaceniu uczestnictwa w  webinarium, uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa na 48 godzin przed rozpoczęciem webinarium. Rezygnację należy zgłaszać pisemnie na adres mailowy szkolenia@fenice.pl

Rezygnacja i obciążenie kosztami webinarium:

Jeśli po upływie 48 godzin, uczestnik nie zgłosi w formie pisemnej na adres szkolenia@fenice.pl rezygnacji z webinarium, uiszczona wpłata zostanie zafakturowana w ciągu 7 dni od daty zakończenia webinarium i przesłana uczestnikowi na wskazany w rejestracji adres email.

Uiszczenie opłaty i brak rezygnacji w ciągu 48 godzin przed planowanym dniem i godziną rozpoczęcia webinarium skutkuje wystawieniem faktury Vat.

Informacje dodatkowe

1. Warunkiem organizacji i przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego/webinarium jest zebranie się minimum 5 uczestników. W przypadku zbyt małej ilości organizator ma prawo odwołać szkolenie/webinarium.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia daty szkolenia stacjonarnego /webinarium nie później niż 48 godzin  przed planowaną datą rozpoczęcia. W przypadku odwołania szkolenia stacjonarnego / webinarium z winy organizatora, organizator zobowiązuje do powiadomienia o tym fakcie na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą szkolenia stacjonarnego / webinarium i do zwrotu opłaty za uczestnictwo w wys.100%, natomiast uczestnik z tego tytułu nie będzie rościł żadnych innych świadczeń.

3. W przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego / webinarium, organizator jest uprawniony do odwołania szkolenia nawet w dniu szkolenia.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy oraz miejsca szkolenia stacjonarnego lub platformy szkoleniowej w przypadku webinarium.

5. Warsztaty na szkoleniach stacjonarnych będą prowadzone w grupach nie przekraczających 20 osób.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach reklamowych zdjęć wykonanych w trakcie zajęć odbywających się na jego terenie.

BACK